הליכי תכנון ובניה - פנינת מידע 

 

מערכת התכנון והרישוי מסדירה את האופן שבו ניתן לבנות ולפתח בישראל.

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 הוא החוק המסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, קובע את סוגי התכניות השונות ואת סדרי הרישוי שמאפשרים בניה בפועל.

להלן קישור למאגר המכיל את החוק והתקנות שהוצאו מכוחו - חוקי ותקנות התכנון והבניה

 

בקצרה ובפשטות - התהליך הנדרש לבניה הוא הוצאת היתר בניה התואם את התכניות המאושרות.

 

תכניות בניין עיר (תב"ע) - ההזדמנות שלכם להשפיע!

 

תב"ע היא מסמך חוקי הקובע את זכויות הבניה (היקפי הבינוי, ההליכים והתנאים לטובת בניה ופיתוח).

כל תב"ע עוברת תהליך אישור – בועדה המקומית או בועדה המחוזית (בהתאם לסוג התכנית והגוף המוסמך לאשרה).

תהליך האישור כולל שני שלבים מרכזיים:

1. דיון להפקדה והפקדת התכנית - 

הועדה המוסמכת לאשר את התכנית דנה בטיוטת התכנית, נותנת את הערותיה ומאשרת אותה להפקדה, כלומר מאשרת אותה באופן עקרוני. בתכניות בסמכות ועדה מחוזית עורכים דיון להמלצה להפקדה גם בוועדה המקומית.

טיוטת התכנית מוצגת לעיון הציבור, וניתן לראות את מסמכיה במערכת תכנון זמין של מינהל התכנון, או במשרדי לשכת התכנון המקומית והמחוזית.

עם תיקון התכניות בהתאם להחלטה מתבצע הליך של פרסום ההפקדה בפועל - הפרסום מבוצע על גבי שלט בסמוך לנכס, באתרי האינטרנט ובעיתונים. שלב זה אורך חודשיים, בהם כל הרואה עצמו נפגע בעקבות התכנית יכול להגיש התנגדות.

2. מתן תוקף לתכנית

לאחר תום מועד הגשת ההתנגדויות, נקבע מועד לדיון בהתנגדויות, אליו מוזמנים גם המתנגדים. לאחר הצגת ההתנגדויות בפני הועדה, מקבלת הועדה החלטה בנוגע לתכנית לאור ההתנגדויות שהוגשו (אישור התכנית, דחייתה או החלטה על אישורה בתנאים ובכפוף לשינויים).

לאחר מילוי החלטת הוועדה מתקיים הליך של פרסום נוסף למתן תוקף ברשומות ובעיתונים ואז היא הופכת למחייבת.

 

כיצד מגישים התנגדות

על פי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, "כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית" רשאי להגיש התנגדות. להלן מספר המלצות בדבר אופן הגשת התנגדויות.

התוכן - 

  • בגוף המסמך יש לפרט את נימוקי ההתנגדות, ולהעלות את כלל הנושאים הטעונים תיקון/שינוי בתכנית. ניתן וחשוב לצרף להתנגדות מפות, תמונות, מסמכים נלווים, חוו"ד מקצועיות וכדומה.
  • יש לציין את פרטי מגיש ההתנגדות (כתובת, טלפון, מספר תעודת זהות).
  • תצהיר עורך דין - חובה לצרף להתנגדות תצהיר חתום בפני עו"ד המאמת את פרטי מגיש ההתנגדות.

המועד האחרון להגשה - 

פרק הזמן בו ניתן להגיש התנגדויות הוא 60 יום מאז הפרסום האחרון בעיתונות. המעוניינים בהארכת זמן יפנו לועדה שאישרה את התכנית להפקדה (הועדה המקומית או הועדה המחוזית).

את ההתנגדות מגישים בכתב, לועדה שאישרה את התכנית להפקדה.

 

הגשה לוועדה המקומית (בעיריית ירושלים) - אתר הוועדה, קישור להגשת התנגדות (לתכנית בסמכות מקומית בלבד!)

הגשה לועדה המחוזית בלשכת התכנון המחוזית עם העתק לועדה המקומית (עיריית ירושלים).

 

למידע נוסף:

 

מגישים התנגדות בשל היבט ציבורי המשמעותי לכלל הציבור? - מומלץ לפנות אל הוועדה הפיזית של המינהל הקהילתי באמצעות המתכנן העירוני-קהילתי (urban.ramot@gmail.com)

 

הוצאת היתר בניה

למידע נוסף: